ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

H
J
K
M
X
Y
Z
ਮਿਆਦ
ਅਨੁਵਾਦ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
Accélérateurs d’entreprises
ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਤੀਵਰਧਕ

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੌਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਰਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Acceptation de prêt
ਕਰਜਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Actif
ਜਾਇਦਾਦ

ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੌਤਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਕਦੀ, ਸਮਾਨ, ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼। ਸੂਖਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਲੇਖਾ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਖ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Actif à court terme
ਚਾਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਲੇਖਾ।

Actif à long terme
ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ।

Actifs corporels
ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਪਕਰਣ, ਵਾਹਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜਾਦਾਤਾ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Actif disponible et réalisable
ਤੀਬਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਕਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Actifs incorporels
ਅਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਅਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਲੇਖਾ, ਪੂਰਵ-ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਖ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Actifs non liquides
ਅਤਰਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Autorisation de prêt
ਕਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ

ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

BAIIA
ਐਬਿਟਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸ, ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਉਧਾਰਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।

Bénéfice brut
ਕੁੱਲ ਲਾਭ

ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਾਂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ,ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਖ਼ਰਚੇ (ਉੱਪਰਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਿਰਾਏ, ਆਦਿ), ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Bénéfice d’exploitation
ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਈਬੀਟੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

Bénéfice net
ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਚਲਾ ਆਧਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ, ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਉਧਾਰਚੁਕਾਈ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Bénéfice net d’exploitation
ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਈਬੀਆਈਟੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

Bénéfices non distribués
ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਮਾਈ

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Bilan
ਬੈਲਂਸ ਸ਼ੀਟ

ਬੈਲਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੁ (ਬਿਉਰੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

Capital de prédémarrage
ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਦੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Capital de risque convivial
ਪ੍ਰੇਮ ਧਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਧਾਰ ਧਨ। ਬੈਂਕਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਧੀਰਜ ਪੂੰਜੀ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Capitaux propres
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਧਾਰੀ (ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ) ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

Capitaux relais
ਆਰਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Charges d’exploitation
ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ

ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ - ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ, ਆਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ (ਐਸਜੀ ਅਤੇ ਏ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ –ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤੀ ਖਰਚੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਚੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Coût des marchandises vendues
ਵੇਚੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਉਹ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਰਤੱਖ ਮਜਦੂਰੀ, ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ।

Coûts fixes
ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ, ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ।

Créance de premier rang
ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਜ

ਉਹ ਕਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Créditeurs
ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਲੇਖਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ।

Crédit ballon
ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਾ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Date d’échéance du prêt
ਕਰਜਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਤੀ

ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Débiteurs
ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਲੇਖਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ।

Défaut de paiement
ਡਿਫਾਲਟ

ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ "ਡਿਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ।

Délai moyen de recouvrement des comptes clients
ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਆਦ

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਦਿਨ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

Délai moyen de recouvrement des comptes fournisseurs
ਔਸਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿਨ

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਦਿਨ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

Dépréciation
ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਾਰਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ (ਡੇਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰਚੁਕਾਈ ਅਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Dividendes
ਲਾਭਅੰਸ਼

ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Entreprise à propriétaire unique
ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

État des flux de trésorerie
ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ (ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

État des résultats
ਆਮਦਨੀ ਵੇਰਵਾ

ਆਮਦਨੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

États financiers
ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ

ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿਵਰਨ, ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਚਿੱਠਾ, ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Financement par capitaux propres
ਇਕਵਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।

Financement subordonné
ਅਧੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Flux de trésorerie
ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Garantie
ਜਮਾਨਤ ਜਾਇਦਾਦ

ਜਮਾਨਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜਦਾਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

Immobilisations corporelles
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਇਦਾਦ

ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਂਵੇ ਕਿ ਜਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ।

Incubateurs d’entreprises
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਧਕ

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੌਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਧਕ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Investisseur providentiel
ਦੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਟੈਕ-ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Lettre de crédit
ਉਧਾਰ ਪੱਤਰ

ਇਸਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Liquidité
ਤਰਲਤਾ

ਤਰਲਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Paiement accéléré
ਤੀਬਰ ਭੁਗਤਾਨ

ਜਦੋਂ ਕਰਜਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਈ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Paiement combiné
ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੁਗਤਾਨ

ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Paiement linéaire
ਸਿੱਧੀ-ਲਕੀਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਧਾਰਚੁਕਾਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Paiement saisonnier
ਮੌਸਮੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਹ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੱਦ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

Pari passu
ਪਰੀ-ਪਾਸੂ

ਇਹ ਕਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਜਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Passif
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜਾ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਆਦਿ।

Passif à court terme
ਚਾਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਲੇਖਾ।

Passif à long terme
ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਉਹ ਕਰਜ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Période d’amortissement
ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਈ ਮਿਆਦ

ਪੂਰੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ।

Plan d’affaires
ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੌਮੇ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Prêt à taux fixe
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਕਰਜਾ

ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Prêt à taux variable
ਅਸਥਿਰ-ਦਰ ਕਰਜਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਕਰਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਜ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਘੱਟਦਾ-ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

Prêt à terme
ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ

ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਅਕਸਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Prêt d’exploitation
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜਾ

ਇਸਨੂੰ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ - ਜਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Prêt de fonds de roulement
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ।

Prêt garanti
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਾ

ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

Prêt non garanti
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਾ

ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜਾਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦ (ਉਪਕਰਣ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਕਦ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਜਾਦਾਤਾ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਰਜਦਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Prêt personnel
ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਾ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ) ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ratio d’endettement
ਕਰਜ-ਤੋਂ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ratio de couverture du service de la dette
ਕਰਜ-ਸੇਵਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਚੁਕੌਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਮਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Ratio de trésorerie
ਨਕਦੀ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਾਂਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਆਦਤਰ ਚਾਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਤੁੰਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ratio du fonds de roulement
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਚਾਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Ratio empruntes/capitaux propres
ਕਰਜ-ਤੋਂ-ਇਕਵਿਟੀ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਤੇ ਬੈਂਕਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ।

Remises gouvernementales
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ

ਉੱਦਮੀ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਐਚਐਸਟੀ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਸਕੈਚਵਾਨ, ਮੈਨਿਟੋਬਾ ਜਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Rotation des stocks
ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।

Seuil de rentabilité
ਲਾਭ-ਅਲਾਭ ਸਥਿਤੀ

ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Versement ballon
ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ

ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਵੱਡੀ ਰਕਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁੱਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Versement progressif
ਦਰਜਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ "ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜੇ" ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Your privacy

BDC uses cookies to improve your experience on its website and for advertising purposes, to offer you products or services that are relevant to you. By clicking ῝I understand῎ or by continuing to browse this site, you consent to their use.

To find out more, consult our Policy on confidentiality.